Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 398

1.
Samantha C. Karunarathna, Nanjappa Ashwath, Rajesh Jeewon
Front Microbiol. 2021; 12: 813051. Published online 2021 Dec 22. doi: 10.3389/fmicb.2021.813051
PMCID:
PMC8727527
2.
Dong Liu, Parag Bhople, Katharina Maria Keiblinger, Baorong Wang, Shaoshan An, Nan Yang, Caspar C. C. Chater, Fuqiang Yu
Biology (Basel) 2021 Dec; 10(12): 1261. Published online 2021 Dec 2. doi: 10.3390/biology10121261
PMCID:
PMC8698737
3.
Zhi Yu, Kunnan Liang, Guihua Huang, Xianbang Wang, Mingping Lin, Yinglong Chen, Zaizhi Zhou
Biology (Basel) 2021 Dec; 10(12): 1329. Published online 2021 Dec 15. doi: 10.3390/biology10121329
PMCID:
PMC8698287
4.
Paulina Kościelniak, Paulina Glazińska, Jacek Kȩsy, Marcin Zadworny
Front Plant Sci. 2021; 12: 772567. Published online 2021 Dec 2. doi: 10.3389/fpls.2021.772567
PMCID:
PMC8675582
5.
Xiuli Chu, Rongzhou Man, Haicheng Zhang, Wenping Yuan, Jing Tao, Qing-Lai Dang
Front Plant Sci. 2021; 12: 765351. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.3389/fpls.2021.765351
PMCID:
PMC8639222
6.
Lamyaa Zelmat, Joseph Mbasani Mansi, Sarra Aouzal, Fatima Gaboun, Slimane Khayi, Mohammed Ibriz, Mohammed El Guilli, Rachid Mentag
Int J Genomics. 2021; 2021: 9976969. Published online 2021 Nov 23. doi: 10.1155/2021/9976969
PMCID:
PMC8632404
7.
Mila Santos, Ignacio Cesanelli, Fernando Diánez, Brenda Sánchez-Montesinos, Alejandro Moreno-Gavíra
J Fungi (Basel) 2021 Nov; 7(11): 939. Published online 2021 Nov 4. doi: 10.3390/jof7110939
PMCID:
PMC8622582
8.
Yongqiang Sun, Shengjun Dong, Quangang Liu, Jianhua Chen, Jingjing Pan, Jian Zhang
PLoS One. 2021; 16(11): e0260097. Published online 2021 Nov 19. doi: 10.1371/journal.pone.0260097
PMCID:
PMC8604298
9.
Juejie Long, Wei Luo, Jianmei Xie, Yuan Yuan, Jia Wang, Liwen Kang, Yi Li, Zejun Zhang, Mingsheng Hong
Front Microbiol. 2021; 12: 748141. Published online 2021 Nov 3. doi: 10.3389/fmicb.2021.748141
PMCID:
PMC8595598
10.
Yaqi Li, Jiwei Sun, Xiaotong Ci, Jiangfei Li, Dawei Wang, Yulan Xu, Nianhui Cai
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(11): 3140–3141. Published online 2021 Oct 8. doi: 10.1080/23802359.2020.1806131
PMCID:
PMC8567890
11.
Ying Li, Kate Heal, Shuzhen Wang, Sheng Cao, Chuifan Zhou
Front Microbiol. 2021; 12: 729344. Published online 2021 Oct 21. doi: 10.3389/fmicb.2021.729344
PMCID:
PMC8566896
12.
Lulu Dai, Haiming Gao, Hui Chen
Insects. 2021 Oct; 12(10): 926. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.3390/insects12100926
PMCID:
PMC8541301
13.
Ehren Reid Von Moler, Andrew Steven Nelson
Front Plant Sci. 2021; 12: 741027. Published online 2021 Sep 30. doi: 10.3389/fpls.2021.741027
PMCID:
PMC8515015
14.
Sen Li, Qingjie Wang, Binbin Wen, Rui Zhang, Xiuli Jing, Wei Xiao, Xiude Chen, Qiuping Tan, Ling Li
Front Plant Sci. 2021; 12: 713514. Published online 2021 Sep 27. doi: 10.3389/fpls.2021.713514
PMCID:
PMC8504481
15.
Cláudia S. L. Vicente, Miguel Soares, Jorge M. S. Faria, Ana P. Ramos, Maria L. Inácio
J Fungi (Basel) 2021 Sep; 7(9): 780. Published online 2021 Sep 20. doi: 10.3390/jof7090780
PMCID:
PMC8469835
16.
Haiyan Fang
Int J Environ Res Public Health. 2021 Sep; 18(18): 9583. Published online 2021 Sep 11. doi: 10.3390/ijerph18189583
PMCID:
PMC8466450
17.
Wensu Ji, Xiaoyue Ji
Molecules. 2021 Sep; 26(17): 5244. Published online 2021 Aug 29. doi: 10.3390/molecules26175244
PMCID:
PMC8433728
18.
Peter V. Minorsky
Plant Physiol. 2021 Sep; 187(1): 1–3. Published online 2021 Sep 4. doi: 10.1093/plphys/kiab316
PMCID:
PMC8418425
19.
Kai Wang, G. Geoff Wang, Lining Song, Risheng Zhang, Tao Yan, Yihang Li
Front Plant Sci. 2021; 12: 692683. Published online 2021 Aug 13. doi: 10.3389/fpls.2021.692683
PMCID:
PMC8414255
20.
Yansheng Wu, Hongmin Yin, Xinyue Liu, Jiawei Xu, Baozhi Qin, Kaili Feng, Erfang Kang, Zhonglin Shang
Plants (Basel) 2021 Aug; 10(8): 1743. Published online 2021 Aug 23. doi: 10.3390/plants10081743
PMCID:
PMC8400636

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center